กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
02-08 พฤศจิกายน 2562 49,888 9,000 47,888 48,888 0
จอง
04-10 ธันวาคม 2562 49,888 9,500 47,888 48,888 0
จอง
07-13 กุมภาพันธ์ 2563 49,888 9,500 47,888 48,888 0
จอง
20-26 มีนาคม 2563 49,888 9,500 47,888 48,888 0
จอง