กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
19-23 กันยายน 2562 32,999 5,000 32,999 32,999 0
จอง
24-28 ตุลาคม 2562 32,999 5,000 32,999 32,999 0
จอง
21-25 พฤศจิกายน 2562 32,999 5,000 32,999 32,999 0
จอง
12-16 ธันวาคม 2562 32,999 5,000 32,999 32,999 0
จอง