กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
05-09 กันยายน 2562 31,999 5,900 29,999 30,999 5,500
จอง
18-22 กันยายน 2562 31,999 5,900 29,999 30,999 5,500
จอง
10-14 ตุลาคม 2562 32,999 5,900 30,999 31,999 5,500
จอง
00 543 - 20 ตุลาคม 2562 31,999 5,900 29,999 30,999 5,500
จอง
06-10 พฤศจิกายน 2562 31,999 5,900 29,999 30,999 5,500
จอง
20-24 พฤศจิกายน 2562 31,999 5,900 29,999 30,999 5,500
จอง
04-08 ธันวาคม 2562 32,999 5,900 30,999 31,999 5,500
จอง
11-15 ธันวาคม 2562 31,999 5,900 29,999 30,999 5,500
จอง
18-15 ธันวาคม 2562 31,999 5,900 29,999 30,999 5,500
จอง
28 ธันวาคม 2562 - 01 มกราคม 2563 33,999 5,900 31,999 32,999 5,500
จอง
29 ธันวาคม 2562 - 02 มกราคม 2563 33,999 5,900 31,999 32,999 5,500
จอง