กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
27-31 กรกฎาคม 2562 20,000 25,000 15,000 18,000 5,000
จอง
31 สิงหาคม - 07 กันยายน 2562 15,000 20,000 12,000 16,000 6,000
จอง
31 ธันวาคม 2562 - 05 มกราคม 2563 29,000 35,000 17,000 20,000 8,500
จอง