ทัวร์อียิปต์
TR9- อียิปต์-จอร์แดน EGYPT+JORDAN 8 DAYS MAY-SEP 19 BY MS EJ-8DMS
เดินทางคร้งัเดียว ไดเ้ที่ยว 2 ประเทศ พร้อมประสบการณ์ใหม่ เที่ยวครบทุกไฮไลท์ - ท่องเที่ยว อียปิ ต์ยอ้นรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณยุคแรกๆ ของมนุษย์คน้ หาดินแดนแห่งตา นานอนัล้ีลบั ของ ฟาโรห์ ชม มหาปี รามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกซึ่งมีประวัติศาสตร์อันยาวนานมากกว่า 5,000 ปี - ฉลองความยิ่งใหญ่ของ มรดกโลก มหานครเพตร้า และเป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม
8-15 มิ.ย. / 13-20 ก.ค. / 20-27 ก.ค. / 10-17ส.ค. / 24-31 ส.ค. / 7-14 ก.ย. / 21-28 ก.ย.
ราคาเริ่มต้น
59,999 บาท
TR9- อียิปต์ YALLA EGYPT 6D3N JUNE-AUG 19 EGPT 6DMS
ไคโร – พิพิธภัณฑ์อียิปต์ สถานที่รวบรวมโบราณวัตถุและร่องรอยอารยธรรมอียิปต์ในยุคต่างๆ กีซ่า – สถานที่ต้งั มหาปิรามิด 1 ใน 7 สงิ่ มหศัจรรยข์ องโลก เมมฟิ ส / เมืองหลวงเก่าแก่แห่งแรกในยุคอียิปต์โบราณ / ซัคคาร่า ปีรามิดข้นับนัได ต้นแบบของปิ รามิดในยุคต่อมา อเล็กซานเดรีย / เมืองส าคัญในสมัยพระนางคลีโอพัตรา สัมผัสบรรยากาศริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
22-27 มิ.ย. / 13-18 ก.ค. / 27ก.ค. - 1 ส.ค. / 8-13 ส.ค. / 24-29 ส.ค. / 14-19 ก.ย. / 23ก.ย. - 3 ต.ค.
ราคาเริ่มต้น
38,999 บาท