ทัวร์เนปาล
TR23-PRO HOKKAIDO HAKODATE TOYA SAPPORO WINTER 6D4N
พักออนเซ็น 2 คืน พักในเมืองติดแหล่งช้อปปิ้ง 2 คืน
พ.ย.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น
39,999 บาท
TR26- เนปาล...สุขใจ....ในอ้อมกอดหิมาลัย6D5N
นครหลวงกาฐมัณฑุ....เมืองมรดกโลก 3 แห่ง พระราชวังกาฐมัณฑุ พระราชวังภัคตาปูร์ พระราชวังลลิตปูร์ นครแห่งนี้สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 บนเส้นทางการค้าสู่ทิเบต บันดิปูร์ (Bandipur) หมู่บ้านท่องเที่ยวเล็กๆ แต่มากไปด้วยเสน่ห์ของประเพณี วัฒนธรรม และวิถีความเป็นอยู่ ซึ่งตั้งอยู่บนยอดเขาสูงชัน เมืองโภครา…เสน่ห์แห่งผืนน้าและขุนเขา พร้อมล่องเรืองในทะเลสาบเฟว่าใสราวกระจกสะท้อน ลาตะวัน ณ นากาก๊อต..สวิตเซอร์แลนด์แห่งเนปาล ขุนเขา●ทะเลหมอก●อ้อมกอดหิมาลัย
พ.น.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น
24,999 บาท
TR26- กาฐมัณฑุ ปาทัน นากาก๊อต 6วัน5คืน (TG) พระนารายณ์บรรทมสินธุ์ // เข้าเฝ้าองค์กุมารีที่เมืองปาทัน
เนปาลเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากเนปาลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์กันมากที่สุด คือ มีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึงสูงที่สุดในโลกคือ 8,848 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อันได้แก่ ภูเขาเอเวอร์เรสต์ หมายความว่าทุก 15 กิโลเมตร สถานะของบรรยากาศจะเปลี่ยนจากป่าเมืองร้อนจนถึงเขตน้ำแข็ง ก่อให้เกิดความแตกต่างทางด้านสัตว์ป่า พืชพรรณไม้ สภาพนิเวศน์วิทยาที่ไม่เหมือนใครในโลก และเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในโลกที่ท่านจะสามารถสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามสุดยอดของภูเขาหิมะนับหมื่นลูกได้อย่างใกล้ชิดที่สุด
ธ.ค.-ม.ค.
ราคาเริ่มต้น
30,900 บาท
TR26- นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4D3N
เนปาลเป็นประเทศที่ร่ำรวยด้วยทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง เนื่องจากเนปาลเป็นประเทศที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ที่มีความแตกต่างทางด้านภูมิศาสตร์กันมากที่สุด คือ มีพื้นที่ที่อยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 60 เมตร จนถึงสูงที่สุดในโลกคือ 8,848 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อันได้แก่ ภูเขาเอเวอร์เรสต์ หมายความว่าทุก 15 กิโลเมตร สถานะของบรรยากาศจะเปลี่ยนจากป่าเมืองร้อนจนถึงเขตน้ำแข็ง ก่อให้เกิดความแตกต่างทางด้านสัตว์ป่า พืชพรรณไม้ สภาพนิเวศน์วิทยาที่ไม่เหมือนใครในโลก และเป็นสถานที่แห่งหนึ่งในโลกที่ท่านจะสามารถสัมผัสธรรมชาติอันสวยงามสุดยอดของภูเขาหิมะนับหมื่นลูกได้อย่างใกล้ชิดที่สุด
ธ.ค.-มี.ค.
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท
นมัสเต...เนปาล อ้อมกอดหิมาลัย 4D3N
วันที่แรก สนามบินดอนเมือง – เมืองกาฐมัณฑุ –เทือกเขานากาโก๊ต (Nagarkot Mountain) วันที่สอง บักตาปูร์-วิหารนาตโปลา-วัดปศุปฏินารถ-ตลาดทาเมล วันที่สาม โพธินาถ-วัดสวยมภูนารถ-จัตตุรัสดูบาร์ วันที่สี่ กาฐมัณฑุ-สนามบินดอนเมือง
11ต.ค.-22 มี.ค 2020
ราคาเริ่มต้น
18,999 บาท