กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ (บาท) พักเดี่ยว (บาท) เด็ก (ไม่มีเตียง) (บาท) เด็ก (มีเตียงเสริม) (บาท) ทารก (บาท) จอง
28 ธันวาคม 2562 - 04 มกราคม 2563 50,900 12,900 50,900 50,900 17,000
จอง
29 ธันวาคม 2562 - 05 มกราคม 2563 50,900 12,900 50,900 50,900 17,000
จอง