TR8-ญี่ปุ่น
TR8-ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น : 14,888 บาท
มิ.ย.-ก.ย. รายละเอียดวันเดินทางอยู่ในโปรแกรมทัวร์ครับ ^_^
เที่ยวญี่ปุ่น ช่วงทุ่งดอกไม้ ละลานตาสีม่วงสดใส กับทุ่งดอกลาเวนเดอร์ เพลิดเพลินใจกับดอกไม้นานาพรรณ ณ สวนดอกไม้ฮานาโนะมิโยโกะ ขึ้นภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 สัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดอาซากุสะ แวะถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งจุใจ ชินจูกุและโอไดบะ พิเศษ ฟรีเดย์ 1 วัน เลือกซื้อทัวร์เสริม โตเกียว ดิสนีย์แลนด์ หรือ ช้อปปิ้งเต็มวัน
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม
วันที่ กำหนดการ อาหาร โรงแรม
1 กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง  
2

สนามบินนาริตะ – วัดอาซากุสะ – ผ่านชมโตเกียวสกาย ทรี - พิธีชงชาญี่ปุ่น -

สวนดอกไม้ฮานะโนะมิยาโกะ - ออนเช็นธรรมชาติ

FUJI SUN RESORT HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดีบวกัน
3

ภูเขาไฟฟูจิ – ชมทุ่งดอกลาเวนเดอร์ - โตเกียว - ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งชินจูกุ –

ช้อปปิ้งโอไดบะและไดเวอร์ ซิตี้

NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
4 อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย หรือ เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  NARITA HEDISTAR HOTEL หรือเทียบเท่า
5

สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง