วิธีการจองและชำระเงิน
วิธีการจอง

1. แจ้งชื่อ – นามสกุล

2. ช่องทางการติดต่อสำคัญ เช่น เบอร์โทร

3. ช่องทางการส่งเอกสารข้อมูล เช่น e-mail / Line

วิธีการชำระเงิน
การชำระค่าทัวร์ หรือค่าตั๋วเครื่องบิน กรุณาชำระโดยเงินสด หรือโอนเงินเข้าบัญชีดังต่อไปนี้

ธนาคารไทยพาณิชย์ SCB
SIAM COMMERCIAL BANK

เลขที่บัญชี : 289-221959-0
ชื่อบัญชี : บริษัท ริช โปรเจกต์ จำกัด
เมื่อท่านโอนเงินแล้ว กรุณาส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่
e-mail : tourrich95@gmail.com หรือ Line : tourrich95
 
หมายเหตุ

1. กรุณาชำระเงินตามวันที่และเวลาที่กำหนด มิฉะนั้นขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกที่นั่งโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. พาสปอร์ตต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ก่อนการเดินทาง/ชื่อและนามสกุลต้องถูกต้องตามพาสปอร์ตทุกตัวอักษร หากมีการเปลี่ยนแปลงต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน หรือเอกสารอื่นๆ

3. บริษัทของสงวนสิทธิ์เมื่อจองทัวร์และชำระเงินค่าทัวร์แล้ว

4. หากท่านได้ชำระค่ามัดจำแล้ว แต่เกิดเหตุสุดวิสัยที่ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทไม่สามารถคืนเงินมัดจำให้แก่ท่านได้

5. โปรแกรมทัวร์ทุกรายการ เมื่อท่านได้ชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว หากท่านมีการยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ไม่สามารถคืนค่าบริการให้แก่ท่านได้ ตามเงื่อนไขซึ่งระบุไว้ท้ายโปรแกรม

6. กรณีเป็นกรุ๊ปเดินทางแบบเหมาขาด ขึ้นอยู่กับเงื่อนไข และข้อตกลงระหว่างผู้ว่าจ้าง และผู้ให้บริการอีกครั้ง